Strona główna | Działalność ZRP | Zmiany w oświacie zawodowej

 

     Modernizacja kształcenia zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło oficjalnie założenia planowanych na 2012 rok zmian w systemie kształcenia zawodowego (LINK).

 

Od stycznia 2010 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące propozycji związanych z modernizacją edukacji zawodowej. Resort edukacji prowadził konsultacje w toku organizowanych przez Kuratoria Oświaty cyklu regionalnych i wojewódzkich konferencji (LINK).

Środowisko pracodawców-rzemieślników od dawna czeka na zmiany systemowe w szkolnictwie zawodowym. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentuje ponad 26 tysięcy mistrzów-rzemieślników, którzy w swoich zakładach kształcą blisko 94 tysiące uczniów. Każdego roku ponad 33 tysiące osób uzyskuje dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, tj. świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie. System egzaminów, który jest oparty na wiedzy i doświadczeniach przedsiębiorców, ukształtowano w ten sposób, aby sprawdzać wiedzę uczniów rzemiosła pod kątem przydatnych w nowoczesnej gospodarce umiejętności. Znaczenie środowiska rzemieślniczego w kształceniu kadr w systemie kształcenia zawodowego jest bezsporne, dlatego jego głos powinien być uwzględniany w dyskusji na temat planowanych przez MEN zmian.

Zrealizowana przed kilku laty reforma strukturalna w systemie edukacji nie przyniosła poprawy jakości kształcenia zawodowego i sytuacji szkół zawodowych. Na obecnym etapie reformy - reformy programowej – należy więc działać na rzecz podniesienia jakości kształcenia i zmiany wizerunku szkoły zawodowej. Powinna ona być postrzegana - zgodnie z hasłem towarzyszącym planowanej reformie – jako „Szkoła pozytywnego wyboru”.

Społeczeństwu i gospodarce potrzebne są fachowe kadry przygotowane do pracy w wytwórczości i usługach. W tym sektorze dobre przygotowanie zawodowe oznacza przede wszystkim odpowiednie przygotowanie praktyczne. Środowisko rzemiosła od lat wzywa do ustalenia właściwych proporcji między kształceniem ogólnym, zawodowym i praktycznym w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Propozycje resortowe dotykają wprawdzie tych kwestii, ale w ograniczonym zakresie proponując jedynie zwiększenie czasu przeznaczonego na kształcenie ogólne. Dla szkolnictwa zawodowego oznacza to kolejny krok wstecz i dalszą marginalizację.

Wśród prezentowanych przez MEN propozycji są także pozytywne elementy: wyrównanie do trzech lat okresu nauki w zasadniczych szkołach zawodowych czy działania na rzecz poprawy jakości doradztwa szkolno-zawodowego.

Środowisko rzemieślnicze i jego organizacje nie negują potrzeby zmian, jednakże muszą one uwzględniać głos tych, którzy na co dzień uczą młodych ludzi zawodu, a potem zapewniają im pracę. Należy pamiętać, że ostateczne rozwiązania w zakresie zmian w kształceniu zawodowym będą rzutować zarówno na gospodarkę, jak i całe nasze społeczeństwo. Dlatego powinny one być ustalone w bardzo przemyślany sposób.

Tymczasem propozycje resortu wywołują w środowisku rzemieślniczym wątpliwości i niepokój. Wątpliwości te nie są odosobnione – swoją krytykę wyrażają również inne organizacje i instytucje zajmujące się edukacją zawodową i problematyką gospodarczą.

Związek Rzemiosła Polskiego i jego organizacje podejmują różne działania i inicjatywy, które mają umożliwić dotarcie ze stanowiskiem i argumentami środowiska rzemieślniczego w kwestiach związanych z modernizacją systemu kształcenia zawodowego do polityków, urzędników, mediów i opinii publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opiniami i stanowiskami oraz do aktywnego włączenia się w dyskusję o przyszłym kształcie edukacji zawodowej.

 

 

Informacje

 

Związek Rzemiosła Polskiego
projekt i wykonanie www.pimedia.pl