Strona główna | Działalność ZRP | Fundusze unijne | Stanowiska i opinie

Stanowiska i opinie

    
03.08.2015Uwagi ZRP do Projektu Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa w ramach działania 2.2 dla konkursów "Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”.pobierz
06.05.2015Uwagi ZRP- projekt rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3pobierz
30.09.2011Zestawienie uwag zgłoszonych do planu działania PO KL na 2012 r - ZRPpobierz
03.02.2011Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu dokumentu - Standardy organizacji prac i posiedzeń Podkomitetów Monitorujących PO KLpobierz
20.01.2011Uwagi partnerów społeczno gospodarczych dot. V Raportu Kohezyjnegopobierz
27.08.2010Uwagi ZRP do wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KLpobierz
06.04.2010Opinia ZRP do projektu zmian we wniosku o płatność w projektach realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki pobierz
02.04.2010Uwagi ZRP do Wytycznych dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz
01.04.2010Uwagi ZRP dot. wdrażanych programów operacyjnychpobierz
31.03.2010Odpowiedź MRR ws. zgłoszonego przez ZRP problemu dot. możliwości organizowania szkoleń za granicą w ramach PO KLpobierz
10.03.2010Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL ws. problemów dot. wdrażania komponentu regionalnego PO KL zgłoszonych przez izby rzemieślniczepobierz
01.02.2010Uwagi ZRP do wytycznych dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkipobierz
15.01.2010Uwagi ZRP do projektu Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013pobierz
21.12.2009Uwagi ZRP nt. projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymipobierz
01.12.2009Uwagi ZRP do projektu Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013pobierz
12.11.2009Opinia ZRP nt. projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach PO IG 2007-2013pobierz
31.07.2009Uwagi ZRP do Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnympobierz
Związek Rzemiosła Polskiego
projekt i wykonanie dom mediowy Pimedia