Strona główna | Działalność ZRP | Polityka społeczna | Stanowiska i opinie

Stanowiska i opinie

Poniżej znajdują sie dokumenty do pobrania.

    
10.05.2916Stanowisko ZRP w sprawie wieku emerytalnego skierowane do Piotra Dudy, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznegopobierz
11.05.2016Opinia ZRP do projektu ustawy projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw. pobierz
19.04.2016Opinia ZRP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. pobierz
13.02.2015Stanowisko ZRP-projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracypobierz
12.02.2015Opinia ZRP-badania sanitarno-epidemiologicznepobierz
21.01.2015Opinia ZRP do zmian w Kodeksie pracy – projekt Kancelarii Prezydenta pobierz
15.01.2015Opinia ZRP- Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia pobierz
25.08.2014Opinia ZRP- Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychpobierz
21.07.2014Opinia ZRP w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lpobierz
08.04.2014Wspólne negocjacje Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych w sprawie skuteczności działań dot. zjawiska stresu związanego z pracą.pobierz
28.02.2014Opinia ZRP w sprawie przygotowania zawodowego dorosłychpobierz
07.08.2013Wystąpienie ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie ujęcia w kodeksie pracy zapisu o możliwości kształcenia młodych ludzi do 21 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji losowej.pobierz
08.07.2013Prośba o wsparcie działań upowszechniających kształcenie dualne – pismo do MENpobierz
08.07.2013Informację i propozycje środowiska powstałe na bazie obserwowanych w UE sygnałów wzmacniania roli kształcenia zawodowego w miejscu pracy, a zwłaszcza w formule dualnej – pismo do MPiPS.pobierz
08.07.2013Załącznik do pisma z 8.07.2013 - Informację i propozycje środowiska powstałe na bazie obserwowanych w UE sygnałów wzmacniania roli kształcenia zawodowego w miejscu pracy, a zwłaszcza w formule dualnej – pismo do MPiPS.pobierz
07.06.2013Opinia ZRP do kolejnej odsłony projektu Dyrektywy wdrożeniowej w sprawie delegowania pracowników.pobierz
05.04.2013Odpowiedz Sekretarza Stanu Jacka Męciny w sprawie refundowania środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom pobierz
14.03.2013List do PIP w sprawie danych dot. nieprawidłowości w zatrudnienia pracowników młodocianychpobierz
11.03.2013Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych –list ZRP do MPiPSpobierz
08.01.2013Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.pobierz
08.01.2013Odpowiedź na pismo MPiPS - delegowanie pracownikówpobierz
29.10.2012Plan działania organizacji rzemiosła na rzecz promocji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach rzemieślniczychpobierz
11.10.2012List do Premiera w sprawie obłożenia pełną składką ZUS umów cywilno-prawnychpobierz
09.08.2012Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej -Płaca minimalnapobierz
09.08.2012Pismo do GIP-PIP - program działań na 2013 - założeniapobierz
21.04.2012Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Uwagi-Europejska Karta Społecznapobierz
12.03.2012Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznychpobierz
22.02.2012Pismo ZRP do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanegopobierz
16.02.2012Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczejpobierz
02.02.2012Pismo ZRP do Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Inicjatywa „Szanse dla młodzieży”pobierz
08.12.2011Pismo ZRP do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat rozwiązań pracodawców sprzyjających zatrudnianiu osób bezrobotnych, a zwłaszcza młodzieżypobierz
02.11.2011Pismo ZRP do Przewodniczącej Rady Ochrony Pracy Sejmu RP - w sprawie roli partnerów społecznych w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracypobierz
29.08.2011Pismo wiceminister Ostrowskiej w sprawie refundacjipobierz
16.08.2011Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie – 2pobierz
16.08.2011Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie – pismo 1pobierz
10.08.2011List ZRP do Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP na temat Funduszu Pracypobierz
02.08.2011Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z podziękowaniem za działania pozwalające na to, iż następuje uruchomienie wstrzymywanych wypłat na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników młodocianych.pobierz
02.08.2011List Prezesa Bartnika do Wiceminister Ostrowskiej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracownikówpobierz
13.07.2011Pismo Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej w sprawie wznowienia refundacjipobierz
12.04.2011Stanowisko ZRP nt. Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020pobierz
24.02.2011Pismo Prezesa J.Bartnika do Ministra M.Boniego w sprawie zmian w zasadach i funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnychpobierz
22.02.2011Pismo Prezesa J.Bartnika do Premiera D.Tuska w sprawie zmniejszenia budżetu Funduszu Pracypobierz
14.02.2011Pismo ZRP do Ministerstwa Gospodarki z uwagami dotyczącymi zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracypobierz
01.02.2011Pismo Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w sprawie wstrzymania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianychpobierz
31.01.2011Pismo Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku do MPiPS w sprawie wstrzymania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianychpobierz
28.01.2011Pismo Cechu Rzemiosł Różnych w Biskupcu do MPiPS w sprawie wstrzymania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianychpobierz
28.01.2011Pismo Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu do Prezesa Rady Ministrów D.Tuska w sprawie wstrzymania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianychpobierz
27.01.2011Pismo Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej do MPiPS w sprawie wstrzymania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianychpobierz
21.01.2011Pismo Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w sprawie wstrzymania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianychpobierz
11.01.2011Odpowiedź MPiPS na pismo ZRP z 10.01.2010 krytykujące zmniejszenie budżetu Funduszu Pracypobierz
10.01.2011Pismo ZRP do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak krytykujące zmniejszenie budżetu Funduszu Pracypobierz
23.12.2010Wypowiedź Prezesa ZRP Jerzego Bartnika o niemieckiej ofercie kształcenia zawodowego skierowanej do polskiej młodzieżypobierz
09.12.2010Informacja MPiPS o stanie prac nad planem finansowym Funduszu Pracy na rok 2011 (materiał przygotowany na posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia)pobierz
08.12.2010Odpowiedź MPiPS na pismo J.Bartnika z 7.12.2010 informująca o poparciu przez resort decyzji Komendanta Głównego OHP o wstrzymaniu refundacji dla pracowników młodocianychpobierz
07.12.2010Pismo Prezesa ZRP Jerzego Bartnika do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podanie podstawy prawnej decyzji o wstrzymaniu refundacji dla pracowników młodocianychpobierz
15.11.2010Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do ZRP w sprawie refundacji pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianympobierz
05.11.2010Pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ZRP ws. wątpliwości związanych z wypełnianiem formularza, stanowiącego załącznik do wniosku składanego przez pracodawcę o udzielenie pomocy publicznejpobierz
03.11.2010Pismo ZRP do Ministra Michała Boniego w sprawie projektu zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych pobierz
20.10.2010Pismo Prezesa ZRP J.Bartnika do Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Polityki Społecznej i Rodziny S.Piechoty w sprawie planu finansowego Funduszu Pracy na rok 2011pobierz
19.10.2010Odpowiedź Dyrektora Departamentu Funduszy MPiPS na pismo Prezesa ZRP J.Bartnika z 18.10.2010 dotyczące wstrzymania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianychpobierz
18.10.2010Pismo Prezesa ZRP J.Bartnika do Minister Pracy i Polityki Społecznej J.Fedak w sprawie wstrzymania przez Komendanta Głównego OHP refundacji wynagrodzeń młodocianych pracownikówpobierz
12.10.2010Wniosek Naczelnej Rady Zatrudnienia do Marszałka Sejmu G.Schetyny o nie zmniejszanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia oraz zwiększenie środków na kształcenie młodocianych pracownikówpobierz
10.09.2010Projekt planu Funduszu Pracy na 2011 rok – materiał MPiPSpobierz
10.09.2010Uwagi ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychpobierz
03.09.2010Uwagi ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznychpobierz
03.09.2010Pismo ZRP do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustawpobierz
31.08.2010Propozycje ZRP do systemu refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i opłacanych składek na ubezpieczenie społecznepobierz
13.08.2010Stanowisko ZRP do projekt rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków PFRON w związku z likwidacją skutków powodzi w 2010 r.pobierz
04.08.2010Pismo ZRP do UOKiK z prośbą o wyjaśnienie niejasności związanych z rozporządzeniem Rady Ministrów ws. zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwiepobierz
06.04.2010Opinia ZRP dot. „Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych oraz niektóre inne ustawy”pobierz
02.02.2010Propozycje ZRP dot. ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznegopobierz
26.01.2010Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia MONpobierz
17.12.2009Opinia ZRP do Dokumentu Informacyjnego KE dla Rady EPSCO: Kryzys zatrudnienia – trendy, rozwiązania w zakresie polityki i główne działaniapobierz
16.12.2009Opinia ZRP do Komunikatu KE: Kluczowe przesłania sprawozdania „Zatrudnianie w Europie” za rok 2009pobierz
18.11.2009Opinia ZRP nt. podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników - propozycje zmian w Kodeksie Pracypobierz
18.11.2009Uwagi ZRP dot. przygotowania zawodowego osób dorosłychpobierz
18.07.2008Uwagi ZRP do projektu ustawy o emeryturach pomostowychpobierz
08.04.2008Wystąpienie ZRP do Komisji „Przyjazne Państwo” w sprawie nierówności w traktowaniu przedsiębiorców w obowiązkach w zakresie ubezpieczeń społecznychpobierz
02.01.2008Uwagi ZRP do projektu ustawy o świadczeniach ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz o zakładach emerytalnychpobierz
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy