Strona główna | Aktualności

Rzemiosło przeciwne drastycznemu obniżeniu norm frakcji wdychanej mąki
07.12.2017

W opinii skierowanej do wiceministra pracy Stanisława Szweda, Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do rozporządzenia MSPiP w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Związek Rzemiosła Polskiego po analizie wyżej wymienionego projektu rozporządzenia, biorąc pod uwagę, że dotychczasowa norma frakcji wdychanej wynosiła 4 mg/m3, natomiast w projekcie rozporządzenie propozycja nowej normy frakcji wdychanej mąki wynosi 2 mg/m3 negatywnie odnosi się do zmiany, bowiem drastyczne obniżenie norm doprowadzi do tego, że nie będą w stanie ich spełnić małe piekarnie i cukiernie. Konsekwencją będzie utrata nie tylko wielu miejsc pracy, ale także wręcz likwidacja wielu firm rzemieślniczych, działających z wykorzystaniem tradycyjnych metod wypieku pieczywa i wyrobów cukierniczych.

W ocenie ZRP zaostrzanie regulacji w tej kwestii spowoduje utratę firm wytwarzających konkurencyjne produkty polskiego rynku uwzględniających specyfikę regionalnych produktów.

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wynika z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE..
Teść stanowiska:
•  16.03.2018  Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów konsultacyjnych
•  15.03.2018  Komendant Główny OHP gościł w Związku Rzemiosła Polskiego
•  15.03.2018  Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich firm. Cykl ...
•  15.03.2018  POWER 2014-2020. Ogłoszenie nowych konkursów
•  14.03.2018  Wniosek Partnerów Społecznych o zamknięcie działania 2.2. POWER
•  14.03.2018  Infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  14.03.2018  Informacja o wdrażaniu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
•  14.03.2018  G.Prawna:Solidarność: składka emerytalna płacona od każdej złotówki

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy