Strona główna | Aktualności

Edukacja i kształcenie zawodowe tematem spotkania Rady Dialogu Społecznego
06.10.2017

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego  z udziałem premiera M. Morawieckiego dyskutowano na temat projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Wicepremier zapoznając zebranych z projektem podkreślił 4-krotny wzrost wydatków na cele społeczne. Priorytetem dla rządu będą wydatki na ochronę zdrowia i na ten cel przeznaczy większe kwoty. Potwierdził swoje stanowisko w kwestii ograniczeniem wydatków na FP  oraz decyzje o wzroście minimalnej płacy do 2100 zł.


Strona pracodawców przedstawiła główne elementy wspólnego stanowiska do projektu, wskazując na zbyt wysoki deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Związki zawodowe, natomiast, zwróciły uwagę, że na lepsze efekty osiągane są nie z uszczelniania systemu, lecz ze zmiany systemu podatkowego. Partnerzy społeczni zgodnie wyrazili sprzeciw wobec zakładanego w przyszłym roku zmniejszenia puli środków na FP. J.Bartnik, wiceprzewodniczący RDS, odnosząc się do propozycji zmniejszenia środków na Fundusz Szkoleniowy, na środków dla instytucji rynku pracy, podkreślił, że może to prowadzić do pogorszenia jakości obsługi pracodawców. Zgłosił  także obawy, co do zmniejszonej kwoty na dofinansowanie kosztów pracodawcom, którzy wyszkolili młodocianych pracowników.

RDS przyjęła Uchwałę Strony pracodawców i pracowników w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok.2018. Tekst stanowiska był przedmiotem pracy Zespołu, który wypracował projekt. W tych działaniach uczestniczyli eksperci ZRP, według których, w obecnej sytuacji na rynku pracy środki FP powinny być w większym stopniu skierowane na działania o charakterze prewencyjnym. Należałoby je spożytkować na uzupełnianie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionych pracowników oraz pracodawców, po to, by utrwalać zatrudnienie i tworzyć warunki do absorpcji innowacyjności. Szczególne potrzeby występują w środowisku mikro i małych firm na rozwijanie kształcenia ustawicznego. Zgłoszono też kwestię zmniejszenia kwot przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia.

Drugą część spotkania zdominowała debata  dotycząca reformy edukacji narodowej i kształcenia zawodowego. W tej części przedstawiciele środowiska rzemiosła wyrazili obawy, że zaproponowane przez resort edukacji zmiany zostały zdominowane budowaniem rozwiązań dla przemysłu, który ma poważne problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych kadr.
Więcej:
 
•  23.10.2017  ARP uruchamia program na granty dla MSP
•  23.10.2017  IV Europejski Warsztat dla Młodych już 27 paździenika
•  23.10.2017  Konsultacje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji
•  20.10.2017  „How to do Business with the United Nations?” Seminarium
•  20.10.2017  Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
•  20.10.2017  Konsultacje Ministerstwa Zdrowia
•  19.10.2017  Spotkanie Forum Żywnościowego
•  19.10.2017  Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy