Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze
Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP. Nabór wniosków
13.07.2017

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat).
Planowany od 1 września  do 31 października 2017. Celem konkursu  jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.5 określonych w SZOOP  RPO WD,  do których należy w szczególności podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW.
Przez płatność końcową należy rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności, na rachunek bankowy Beneficjenta a w pozostałych przypadkach datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (np. wniosek rozliczający zaliczkę).
Więcej: LINK
•  21.07.2017  Działanie 2.2.Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego ...
•  21.07.2017  „Kujawsko-Pomorska firma przyjazna rodzinie”. Konkurs dla ...
•  20.07.2017  Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Nabór tylko do 21 lipca
•  20.07.2017  „Rzemiosło w przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny”. Realizacja ...
•  20.07.2017  Puchar Polski Juniorów w Carvingu 2017
•  20.07.2017  Targi Biżuterii BISUTEX
•  19.07.2017  Trwa nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 1.3.1 POPW
•  19.07.2017  Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy wstrzymane

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy