Strona główna | Gospodarka
Ochrona roszczeń pracowników przyjęta przez Senat
17.07.2017

Senat z jedna poprawką przyjął zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Celem nowelizacji istniejących przepisów jest rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz świadczeń przysługujących im z tego tytułu, jak również przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę. Najważniejsze zmiany, to: Wydłużenie okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy, a datą niewypłacalności pracodawcy z 9 do 12 miesięcy; Rozszerzenie katalogu wypłat niezaspokojonych świadczeń pracowniczych o świadczenie z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający rok w którym ustał stosunek pracy; Umożliwienie realnego zastosowania instytucji wypłaty zaliczki na poczet świadczeń niezaspokojonych przez pracodawcę, który faktycznie zaprzestał działalności, poprzez wprowadzenie nowej definicji „faktycznego zaprzestania działalności”, dookreślenie daty faktycznego zaprzestania działalności oraz uszczegółowienie przepisów normujących ww. instytucję; Rozszerzenie definicji pracownika w art. 10 ustawy; Wprowadzenie zwolnienia z opłaty stosunkowej w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących dochodzenia przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Więcej: LINK
•  21.07.2017  Stanowisko rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020 r. ...
•  21.07.2017  Płatności dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego. Konsultacje
•  20.07.2017  Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2017 roku – komentarz MR
•  19.07.2017  Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia gospodarkę Polski
•  18.07.2017  500+ nowe rozdanie
•  18.07.2017  Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. ...
•  18.07.2017  Realizacja programów 2014-2020 - stan na 16 lipca br
•  17.07.2017  Razem na rzecz Expo 2022

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy