Strona główna | Działalność ZRP | Fundusze unijne

Fundusze unijne

 

Głównym zadaniem zespołu jest monitorowanie prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego odnoszącego się do zagadnień związanych z funduszami unijnymi, w tym udział w konsultacjach i opiniowanie projektów aktów prawnych, regulujących zasady funkcjonowania funduszy unijnych.

 

Przedstawiciele zespołu biorą udział w pracach następujących gremiów zewnętrznych, zajmujących się problematyką funduszy unijnych:

1. Zespół Problemowy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ds. Funduszy Strukturalnych

2. Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, w tym grupy robocze:

•  ds. społeczeństwa obywatelskiego

•  ds. koordynacji i komplementarności

•  ds. społeczeństwa informacyjnego

•  ds. informacji, promocji i szkoleń

•  ds. polityki regionalnej

3. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, w tym grupy robocze:

•  ds. horyzontalnych

•  ds. ewaluacji

•  ds. zasady równości szans płci

4. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”

5. grupa robocza ds. polityki regionalnej i funduszy strukturalnych Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)

6. Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego


Zespół prowadzi stałą współpracę z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych w komitetach monitorujących programów operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym (Regionalne Programy Operacyjne i komponent regionalny PO Kapitał Ludzki) oraz innych stałych ciałach opiniodawczo-doradczych zajmujących się problematyką funduszy unijnych, podejmując interwencje w sprawach dotyczących korzystania przez organizacje rzemieślnicze i rzemieślników z funduszy unijnych.

 

Ważnym zadaniem zespołu jest także udział w przygotowywaniu i realizacji projektów, finansowanych z funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych. Zespół pośredniczy także w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami rzemieślniczymi, a ich potencjalnymi partnerami w kraju i zagranicą, w celu wspólnej realizacji projektów ze środków UE oraz prowadzi doradztwo i organizuje szkolenia dla organizacji rzemieślniczych nt. korzystania z funduszy unijnych.


Zespół ds. Funduszy Unijnych
tel. 022 50 44 223
fax 022 50 44 270
e-mail: nzn@zrp.pl
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy